ადმინისტრაციული სამართალი
შრომის ბაზრის რამოდენიმე წლიანი უაღრესად ლიბერალური დამოკიდებულების შემდგომ სახელმწიფო ნელ-ნელა ამკაცრებს რეგულაციებს შრომით ურთიერთიობებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი საწარმოს საქმიანობა წარმოუდგენელია თანამშრომლების და შესაბამისად შრომითი ურთიერთობების გარეშე. იმისათვის რათა, თავიდან იქნეს აცილებული კერძო შრომითი დავები ან სახელმწიფოს სანქციები შრომის კანონდმებლობის დაუცველობიდან გამომდიანრე კომპანიებს სჭირდებათ აღნიშნული საკითხების კვალიფიციური გადაწყვეტა.
მომსახურების სახეობა მოიცავს:
– კონსულტაციას.
– დოკუმენტების მომზადება – თქვენზე ორიენტირებული და თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებულიხელშეკრულებების მომზადება, თქვენი პარტნიორის მიერ მოწოდებული ხელშეკრულებების რევიზია რამდენად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს და ხომ არ შეიცავს რაიმე სამომავლო რისკებს, შეთანხმების აქტების გაკეთებას და იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.
– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში არსებულ სამოქალაქო დავებზე, მათ შორის არბიტრაჟებში, ადმინისტრაციულ დავებზე ან სისხლის სამართლის საქმეზე დაცვა. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი.