ბუღალტრული აღრიცხვის სტრუქტურის შექმნა
აღრიცხვის ეფექტური და მოხერხებული სტრუქტურის შექმნა, საბუღალტრო აღრიცხვის პოლიტიკის შემუშავება