ია აბაშიშვილი
ორიენტირებული  ორგანიზაციების  საბუღალტრო მომსახურებაზე ,
3 წელზე მეტი გამოცდილებით .
იკავებს   მთავარი ბუღალტერის  პოზიციას თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო -ში 
აგრეთვე სპეციალიზირებულია logistics -ში რაც შესაძლებლობას აძლევს  გადაწყვტოს ნებისმიერი დონის პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია  მატერიალურ და საინფორმაციო ნაკადებთან.
წარმატებით ანხორციელებს პროცესებს  საერთაშორისო გადაზიდვების   და სატრანსპორტო სფეროში , ექსპორტის/ რეექსპორტის/ ტრანზიტის სასაქონლო , კომპლექსური ოპერაციების დეტალურად გაანალიზებას  ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშებას და მათ მართვას.